C-15 首里学校給食センター 1989年DETAIL

  • HOME
  • 実績
  • C-15 首里学校給食センター 1989年